ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОЕКТУ

«Живи серцем»

(надалі – Проект)

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором Проекту є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Філіпс Україна» (місцезнаходження:  Україна, 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», 7 поверх;  Поштова адреса: Україна, 03680, м. Київ,  вул. Миколи Грінченка,4, Бізнес Центр «Горизонт Парк», корпус 2, 4 поверх), іменоване надалі – «Організатор».

1.2. Партнерами Проекту є:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сінево Україна» (Місцезнаходження:  04214, м. Київ, вул. Північна 2/58-А), іменоване надалі – «Партнер 1».

– Державна установа “НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ” (Місцезнаходження:  04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 24), іменоване надалі – «Партнер 2».

1.3. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «БІ-ІТ»  (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 33 (літера Д), іменоване надалі – «Виконавець».

  1. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТУ

2.1. Основною метою проведення Проекту є досягнення соціального ефекту шляхом привернення уваги суспільства до важливості профілактики та лікування серцево-судинних хвороб.

2.2. Інформаційною метою Проекту є залучення уваги споживачів на території України до продукції під торговельною маркою «PHILIPS».

Увага! Участь у Проекті для Учасників є безкоштовною. Учасники не мають зобов’язань придбавати будь-що для участі та/або внести у будь-якій формі виплати для участі у Проекті.

2.3. Проект передбачає собою відвідання Учасниками мобільної лабораторії з метою обстеження серцево-судинної системи (далі – обстеження), що проводиться за допомогою апарату УЗД ТМ «PHILIPS», електрокардіографа, пульсаксиметра, тонометра та отримати консультації, рекомендації лікарів.  Результатом обстеження є консультативний висновок лікаря-кардіолога щодо стану серцево-судинної системи.

  1. ТРИВАЛІСТЬ ТА ТЕРИТОРІЯ (МІСЦЕ) ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТУ

3.1. Проект триває з 12 квітня 2018 року по 25 травня 2018 року включно (далі – Період дії Проекту) у містах України, а саме:

Дата Місто
14 квітня 2018 року Київ
05 травня 2018 року Запоріжжя
28 квітня 2018 року Харків
19 травня 2018 року Львів
12 травня 2018 року Одеса

3.2. Перелік адрес проведення Проекту буде зазначено на офіційному сайті zhyvy-sercem.com.ua.

3.3. Мобільний кабінет для проведення обстеження буде розташований лише на території відкритих громадських місць за адресами, зазначеними на офіційному сайті Проекту zhyvy-sercem.com.ua.  і в дати.

  1. УМОВИ УЧАСТІ У ПРОЕКТІ

4.1. До участі у Проекті допускаються повнолітні дієздатні особи – громадяни України, які досягли 18-річного віку (повноліття), які постійно проживають на території України. Участь в Проекті малолітніх, неповнолітніх, обмежено дієздатних, недієздатних осіб здійснюється за присутності і згоди їх законних представників у порядку, встановленому законом (далі – Учасники).

4.2. Учасник для проходження обстеження має звернутись до мобільного пункту у місці проведення Проекту не пізніше  17:40 відповідно до адрес, зазначених у п. 3.1. цих Правил, отримати відповідний номер в черзі на обстеження ( за наявності документу, що посвідчує особу пред’явити його, а у разі обстеження  дітей з їх законними представниками свідоцтво про народження дитини) назвати свої дані, прізвище ім’я і по-батькові, дату народження.

Всі дані надаються  безпосередньо  лікарям під час обстеження та виключно  з метою надання консультативного висновку за результатами такого обстеження. У разі, якщо Учасника допущено до проведення обстеження без пред’явлення документу посвідчення особи, то Учасник самостійно несе відповідальність за персональні дані /відомості, які включено до консультативного висновку лікаря з його слів.

4.3. Учасник не надає будь-які кошти представникам Партнера, представникам Організатора чи Виконавця.

4.4. Не допускаються до участі у Проекті: особи з вираженими ознаками  стану алкогольного або наркотичного сп’яніння та під дією психотропних речовин.

4.5. Грошова компенсація чи будь-які інші блага чи винагорода Учасникам Проекту не надаватимуться.

4.6. Учасник Проекту, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Проекту.

  1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

5.1. Під час проведення Проекту Організатор не проводить збір персональних даних Учасників.

5.2. За згоди Учасника його персональні дані можуть бути отримані Партнером-2, з подальшим зберіганням у відповідній базі персональних даних, що належить Партнеру-2. Такий збір персональних даних Учасників здійснюється Партнером-2 у відповідності до вимог чинного законодавства України.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Організатор, Партнери та Виконавець не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що можуть мати місце на території проведення Проекту, інші непідвладні контролю з їх боку обставини.

6.2. Організатор та Виконавець Проекту не несуть  відповідальності за точність та якість діагностики, яка була надана Партнерами Проекту.

6.3. Умови Проекту розповсюджуються на усіх осіб, які відповідають умовам, встановленим цими Правилами.

6.4. Організатор та Виконавець Проекту не беруть участі в будь-яких суперечках між Учасниками Проекту та Партнерами. Всі суперечки, які можуть виникнути під час проведення Проекту, вирішуються Учасниками Проекту самостійно.

6.5. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних Правил і питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Проекту згідно з вимогами чинного законодавства України. При цьому, таке рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

  1. ІНШІ УМОВИ

7.1. Факт участі в цьому Проекті означає ознайомлення і повну згоду Учасника з цими Правилами та зобов’язання дотримуватися та виконувати ці Правила при участі в Проекті.

7.2. Всі результати Проекту та/або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають.

7.3. Про загальні показники проведення  Проекту Учасники та будь-які особи Проекту можуть довідатись з інформації на Сайті zhyvy-sercem.com.ua.  (надалі-Сайт).

7.4. Під час проведення Проекту можливе здійснення фото- та відеозйомки з дотриманням вимог чинного законодавства.

 

7.5. Організатор Проекту має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Проекту, шляхом розміщення на Сайті

7.6. Для організації та проведення Проекту, а також для здійснення контролю за перебігом Проекту, Організатор, Виконавець та Партнери мають право залучати будь-яких третіх осіб, залишаючись відповідальними за їх дії чи бездіяльність.

7.7. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

7.8. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству під час  Проекту та не допускати осіб, які не мають право бути Учасником Проекту згідно п. 4.1. цього Проекту.

7.9. Всі спірні питання, що стосуються цього Проекту, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

7.10. Беручи участь в Проекті, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе ПартнерамиПроекту та ЗМІ (якщо така інформація була надана учасником).

Також, кожен Учасник надає право Організатору/Виконавцюна безоплатне використання зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з маркетинговою метою, з метою інформування про результати проведення Проекту, в т.ч. права публікації (в т.ч. його імені і зображення) в ЗМІ, мережі Інтернет, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та/або Партнерами Проекту та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» та без отримання окремої письмової згоди від кожного Учасника.

7.11. Учасник протягом участі в Проекті зобов’язується не висловлюватися негативно та не публікувати негативну інформацію щодо даного Проекту, інших Учасників, Організатора  та Виконавця Проекту, не розміщувати будь-якими засобами фото та інформацію, що принижують інших Учасників Проекту, Організатора або Партнерів Проекту, не розміщувати на сторінках спільнот у соціальних мережах та на Сайті фото та відеоматеріали порнографічного характеру, інформації, що порушує чинне законодавство України, інформації, що може нанести шкоду діловій репутації Організатора, Виконавця чи Партнерів. Учасник, що порушить вимоги даного пункту, Проекту може бути притягнений до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України та не допущеним до участі в Проекті.

7.12. Учасники Проекту несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації, якщо така була надана.